Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu


Článok 1.
Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho na základe ktorých predávajúci dodá tovar kupujúcemu.
 3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

Článok 2.
Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 1. Po vyplnení formuláru vyžadovaným systémom bude vygenerovaná objednávka kupujúceho ktorej prijatie systém informatívne potvrdí kupujúcemu. Objednávka ktorá bude zaregistrovaná v systéme predávajúceho. 
 2. Po splnení podmienok podľa bodu 1 tohto článku bude kupujúcemu vyhotovená písomná cenová ponuka.
 3. Kúpna zmluva je uzavretá akceptovaním cenovej ponuky predávajúceho kupujúcim, prevzatím tovaru alebo zaplatením kúpnej ceny podľa toho, ktorá udalosť nastala skôr. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

Článok 3.
Práva a povinnosti predávajúceho

 1. Predávajúci je povinný:
  1. dodať na základe cenovej ponuky predávajúceho odoslanej z internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho a potvrdenej kupujúcim tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
  2. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
  3. odovzdať kupujúcemu všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, faktúru ktorá slúži ako záručný list, dodací list).
 2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Článok 4.
Práva a povinnosti kupujúceho

 1. Kupujúci je povinný:
  1. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
  2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti,
  3. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
  4. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
 2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.
 3. Kupujúci v prípade záujmu o kúpu o poskytne osobné údaje žiadané systémom.

Článok 5.
Dodacie podmienky

 1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 2. Predávajúci má právo rozdeliť objednávku kupujúceho na základe dodacej doby a dostupnosti jednotlivých tovarov podľa svojho vlastného uváženia na viacero objednávok, o čom je však predávajúci povinný kupujúceho upozorniť. V prípade nesúhlasu kupujúceho s rozdelením objednávky je možné objednávku zo strany kupujúceho zrušiť.
 3. Predávajúci dodá tovar podľa potvrdenej cenovej ponuky v lehote najneskôr do 21 dní v prípade, ak predávajúci má tovar na sklade. V prípade, ak tovar na sklade nemá a kupujúci akceptuje termín dodania navrhnutý predávajúcim, je rozhodujúce takéto určenie termínu dodania.
 4. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii cenovej ponuky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci sa zaväzuje kupujúceho bezodkladne o tom informovať a dohodnúť si novú náhradnú lehotu alebo dodanie obdobného resp. iného tovaru, v opačnom prípade sa predávajúci zaväzuje do 15 dní vrátiť kupujúcemu zálohu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve.
 5. V prípade, ak kupujúci tovar opakovane neprevezme, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu náklady, ktoré vznikli takýmto neprevzatím tovaru kupujúcim. Predávajúci je v tomto prípade oprávnený predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe, sa zaplatená záloha za dohodnutý tovar započíta v celej výške na všetky náklady, ktoré vznikli predávajúcemu podľa tohto bodu.
 6. V prípade, ak si kupujúci dodatočne objedná tovar počas lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve dodanie tovaru kupujúcim, predávajúcemu začína plynúť nová lehota na dodanie tovaru, ktorá začína dňom objednania tovaru u predávajúceho.
 7. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.
 8. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve.
 9. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.
 10. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii návrhu kúpnej zmluvy predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú kúpnej zmluve inak.
 11. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť osobu, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti, na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške 5 €/deň.

Článok 6.
Kúpna cena

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu meny euro a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.
 3. Kúpna cena sa platí úhradou na účet predávajúceho označený predávajúcim.
 4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
 5. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy.
 6. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
 7. V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, zmluvné strany sa dohodli, že zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na všetky náklady, ktoré vznikli predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.
 8. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pred prevzatím tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na všetky náklady, ktoré vznikli predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.
 9. Náklady spojené s montážou a vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

Článok 7.
Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar a prevzatím tovaru zo strany kupujúceho.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

Článok 8.
Zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie

 1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný vady tovaru bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.
 2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok a zároveň kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom.

Článok 9.
Osobné údaje a ich ochrana

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje osobné údaje žiadané systémom, najmä však meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, adresu dodania tovaru vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, adresu dodania tovaru, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.
 3. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov predávajúcim za účelom spracovania týchto údajov v informačnom systéme, ktorý má podobu elektronickej evidencie predávajúceho o kupujúcich. Tento súhlas vydáva kupujúci na dobu neurčitú a je možné ho odvolať vhodnou formou. Tento súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
 4. Kupujúci zároveň súhlasí s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti predávajúceho bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ.

Článok 10.
Zrušenie objednávky/zmluvy

 1. Kupujúci oznamuje zrušenie objednávky písomne poštou, alebo e-mailom na adrese info@kidsdream.eu.
 2. V prípade, ak kupujúci neuhradil zálohu na kúpnu cenu, má kupujúci právo objednávku zrušiť. Ak bola záloha na kúpnu cenu uhradená, ale tovar nebol kupujúcemu dodaný, predávajúci vráti kupujúcemu zálohu na kúpnu cenu zníženú o vynaložené náklady predávajúceho na vybavenie objednávky v lehote 15 dní.
 3. Zákazník má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Článok 11.
Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok a povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 2. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka,  zákona č. 634/1992 o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
 3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 4. Kupujúci vyhlasuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

V Bratislave, dňa 8.8.2011               

 

 

 


 

 Reklamačný poriadok internetového obchodu
platný od dňa 8.8.2011


Tento reklamačný poriadok sa vydáva na zabezpečenie rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií vád tovaru.

 

Článok 1.
Všeobecné ustanovenia

 1. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od spoločnosti Online nábytok,s.r.o. s miestom podnikania Kopčianska 15, 851 01 Bratislava, IČO: 46 244 565 (ďalej len „predávajúci“) na vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho .
 2. To, že bol kupujúci oboznámený s reklamačným poriadkom a záručnými podmienkami potvrdzuje kupujúci zároveň s uzavretím kúpnej zmluvy na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 3. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne ujednané iné záručné podmienky.

Článok 2.
Nárok na uplatnenie záruky

 1. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
 2. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar alebo montáž tovaru už v čase prevzatia tovaru alebo v čase montáže tovaru.
 3. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru  oprávnenému zástupcovi výrobcu, dodávateľa alebo predávajúceho spolu s originálnym obalom tovaru, záručného listu a dokladu o zaplatení spolu s dodacím listom.
 4. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo písomne uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarní predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné.
 5. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.
 6. Kupujúci si uplatňuje reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo u jeho zamestnanca povereného za vybavovanie reklamácií.
 7. Kupujúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 8. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie.
 9. Predávajúci vydá kupujúcemu doklad o reklamácii tovaru vo vhodnej forme, v ktorom je kupujúci povinný presne označiť vady tovaru.
 10. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 11. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný a obdobným so zrovnateľnými technickými parametrami.
 12. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia.

Článok 3.
Nárok na uplatnenie si záruky zaniká

 Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 1. stratou dokladu o zaplatení, stratou dodacieho listu alebo stratou záručného listu,
 2. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 3. uplynutím záručnej doby tovaru ,
 4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 5. poškodením tovaru pri preprave vlastným dopravným prostriedkom,
 6. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 7. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 8. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 9. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 10. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 11. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, zásahom k tomu neoprávnenej osoby.

Článok 4.
Dĺžka záruky

 1. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.
 2. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
 3. V prípade výmeny tovaru za nový, dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

 

Článok 5.
Cenník opráv

 1. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.
 2. Za neoprávnenú reklamáciu tovaru je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu poplatok vo výške 15€/hod a cestovné náklady predávajúceho. 
 3. V prípade nutnosti využiť expertízu výrobcu, dovozcu, alebo dodávateľa na zistenie vád tovaru, kupujúci je povinný zaplatiť preddavok určený predávajúcim na expertízu a na prepravné náklady predávajúceho do miesta sídla výrobcu, dovozcu, alebo dodávateľa. V prípade, ak sa ukáže, že expertíza bola oprávnená, predávajúci vráti kupujúcemu preddavok na expertízu.

Článok 6.
Spôsob vykonania reklamácie

 1. Pokiaľ sa jedná o vadu odstrániteľnú, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:
  a) predávajúci, výrobca a lebo dodávateľ závadu odstráni, a to bez zbytočného odkladu alebo
  b) predávajúci, výrobca a lebo dodávateľ vadný tovar vymení (závisí to len na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže takéhoto vybavenia svojej reklamácie právom domáhať).
 2. Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci, výrobca a lebo dodávateľ vybaví reklamáciu:
  a) výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov alebo
  b) v prípade, že nemôže predávajúci, výrobca a lebo dodávateľ vykonať výmenu tovaru za iný, uzatvorí reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.
 3. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len k popisu vady uvedeného kupujúcim. Predávajúci bude kupujúcemu účtovať prácu technika alebo iných osôb oprávnených na vykonanie reklamácie v prípade, že popis vady bude nedostatočný alebo zavádzajúci.

Článok 7.
Záverečné ustanovenia 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu tohto reklamačného poriadku a povinnosť písomného oznámenia zmeny v tomto reklamačnom poriadku je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 2. Na vzťahy neupravené týmto reklamačným poriadkom sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

V Bratislave, dňa 8.8.2011

 

 

 


 

 

Prevádzkovateľ (predávajúci)


SR Company s.r.o.
B.S.TIMRAVY 15
Žilina 010 08
IČO: 47 138 297
DIČ: 2023754744

číslo učtu: 292 3893619/1100


Kategórie